top of page

Taekwondo

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA
Redovita i/ili konzultativno-instruktivna nastava / 300 sati.
Program počinje:
Po popunjenosti grupe.
NASTAVNE CJELINE PROGRAMA
1. Osnove sistematske kineziologije.
2. Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije.
3. Osnove teorije treninga.
4. Osnovna analiza u taekwondo-u.
5. Osnove metodike podučavanja tehničko-taktičke pripreme u taekwondo-u borbe.
6. Osnove metodike podučavanja tehničko-taktičke pripreme u taekwondo-u forme.
7. Zaštita na radu.
8. Praktična nastava.
UVJETI ZA UPIS U PROGRAM
U program osposobljavanja za poslove trenera/ice taekwondoa može se upisati osoba koja ima:
- završeno srednje školsko obrazovanje (minimalno 3 godine trajanja)
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova trenera/ice taekwondo-a
- preslik diplome nacionalnog saveza, minimalno crveni pojas - 2. Kup (geup)
- specifične vještine i znanja iz taekwondo-a koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz
prijemni ispit.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja (nalazi se u prilogu),
2. domovnica i osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane (preslika),
3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili diplome),
5. dokaz o minimalno 5 godina aktivnog bavljenja taekwondoa kao natjecatelj ili rekreativno
6. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.
7. lječnička potvrda o sposobnosti za obavljanje poslova trenera taekwondo-a.


Popunjenu prijavnicu – upisnicu treba poslati e-mailom na adresu eosuciliste@gmail.com.


PRIJEMNI ISPIT
• Na prijemnom ispitu ispitanici bi trebali prikazati demonstraciju: stavova, različite načine kretanja, osnovne
blokove i udarce (rukama i nogama).
UPIS U PROGRAM
Upis u program za kandidate koji zadovolje uvjete upisa vršit će se nakon prijemnog ispita u EOS Učilištu, Bolnička cesta 49A, Zagreb.
Europsko Sportsko Učilište prilikom upisa u Program osposobljavanja za poslove trenera taekwondo-a sklapa s
kandidatom Ugovor o obrazovanju.
UGOVOR O OBRAZOVANJU
Europsko Sportsko Učilište prilikom upisa u program osposobljavanja za poslove trenera taekwondo-a sklapa s
kandidatom Ugovor o obrazovanju.
ODOBRENJE ZA RAD
Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o odobrenju izvođenja Programa osposobljavanja za poslove
trenera TAEKWONDO-A , klasa: UP/I-602-07/22-03/00552 URBROJ:533-05-22-0003
JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU
Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za
poslove trenera TAEKWONDO-A koje se upisuje u e-radnu knjižicu.
ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA
Program će realizirati verificirani predavači. Raspored predavanja i vježbi polaznici će dobiti prije početka
realizacije programa. Polaznici trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu za taekwondo.

bottom of page